LennyUp proponuje swoje produkty!

2019-02-17

LennyUp! Rozważania o dzieciach


Pedagogika Korczakowska jest typem liberalnej rodzimej refleksji nad wychowaniem, osiadłej na idei sumienia i autoodpowiedzialności. W swoich założeniach jest daleka od moralizatorstwa, podsuwa natomiast koncepcje jak powinniśmy postępować wobec dzieci, aby nie naruszać wzajemnego prawa do wolności i godnego życia. Warto wtedy pomyśleć o firmie LennyUp https://tulsie.pl/kategoria-produktu/nosidelka/nosidelka-lenny-lamb/lennyup/ . Ta miłość do swoich wychowanków i konsekwencja w działaniu pozwoliły stworzyć koncepcję nowego wychowania.


W dziełach Korczaka są widoczne trzy główne przesłania Nowego wychowania, a mianowicie: treści ogólne, które powinny być przedstawione wszystkim członkom społeczeństwa, zarówno rodzicom, jak i dzieciom, treści pedagogiczne, które powinny być umiejętnie wykorzystane podczas kształcenia kadry pedagogicznej, treści szczegółowe, które powinny służyć pomocą zwłaszcza wychowawcą pracującym w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Decydując się na LennyUp nie zapominaj, że do podstawowych założeń pedagogiki Korczakowskiej należą: dziecku należy się szacunek, powinno być traktowane jako podmiot, gdyż rozwija się dzięki własnej aktywności, wychowanie powinno być traktowane jako proces oparty na partnerstwie, dziecko powinno mieć zapewnione prawo do opieki.


Decydując się na LennyUp nie zapominajmy, że całe społeczeństwo dorosłych powinno być odpowiedzialne za warunki życia dziecka,powinno się poszukiwać i pogłębiać wiedzę o dziecku,

wszelkie techniki zastosowane w działaniach pedagogicznych powinny wynikać z założeń danego systemu opiekuńczo – wychowawczego. Dla mnie jedną ważniejszych idei jest partnerstwo w relacjach wychowawca – wychowanek, które z założenia powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu. Relacje powinny opierać się na pełnym porozumieniu, wspólnym działaniu i podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o decydowanie się na firmę LennyUp.


Dobry wychowawca nigdy się nie oburza, nie dąsa, nie ma żalu do dziecka za to kim jest, kim się urodziło lub jakie doświadczenie je wychowało, jest świadom czekających go często przykrych obowiązków i doświadczeń. Znamienne są tu słowa. Są błędy, które dobry wychowawca popełnia tylko raz, a oceniwszy krytycznie nie ponawia ich. Zły wychowawca winę własnych pomyłek przypisuje dzieciom. Dla mnie wychowanie według pedagogiki Janusza Korczaka to przede wszystkim proces twórczy, w którym poszukujemy własnych skutecznych metod. Pedagogika personalistyczna jest rodzajem pedagogiki, którą interesują się pedagodzy na całym świecie, szczególnie w Europie, w kontekście chrześcijańskim ale jej założenia dostrzegalne są również w innych religiach, jeżeli chodzi o kontekst firmy LennyUp.


Osoba wywodzi się z łacińskiego słowa persona i znaczy dosłownie maska. Początkowo termin ten dotyczył aktorów, ale z czasem zaczęto go łączyć ze zwykłym człowiekiem, który idąc przez życie odgrywa różne role. W naszych rozważaniach, osoba rozumiana jest jako jednostka niepowtarzalna i pojedyncza, która oddzielona jest od rzeczy i otoczenia i sama w sobie tworzy coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o LennyUp. Osobę można rozpatrywać pod względem ilościowym, gdy mówimy o niej jak o jednej jednostce ale można ją również widzieć jak społeczność, a więc jako część wspólnoty. Społeczność to zbiorowość ludzi, których charakteryzuje-osiągnięcie wspólnego celu, przestrzeganie takich samych zasad moralnych i świadomość przynależności do grupy.


Wspólnota zaś to relacje międzyludzkie, które powstają pomiędzy uczestnikami pewnej społeczności. Personalizm został zdefiniowany przez Ch. Renouviera i polega na poznaniu człowieka za pomocą zasad logicznych i moralnych. Personalizm rozwijał się w różnych krajach w wieloraki sposób, dlatego biorąc pod uwagę różne aspekty można wyróżnić: personalizację tomistyczną, egzystencjonalno- fenomenologiczną, społeczną, akcjologiczną, metafizyczną, etyczną religijną, historyczną, jeżeli chodzi o zastanawianie się nad LennyUp.


Genezą założenia pedagogiki personalistycznej była tradycja chrześcijańska, czyli nauka oparta na uniwersalnych wartościach, takich jak empatia, szacunek, miłość, dobro, piękno. Zakłada ona również, że w naturze człowieka wyodrębnia się dwa poziomy bytowe: życie biologiczno- wegetatywne, czyli ciało, a więc świat naturalny,


W obecnych czasach brakuje dzieciom i miłości i szacunku więc może warto byłoby zwrócić się ku takim kierunkom kształecenia, nie koniecznie widząc w nich tylko aspekt religijny, wręcz powiedziałabym kościelny. Bo człowiek „dobry” nie musi być wyznawcą katolickiego Boga. Wychowanie dzieci, a może bardziej kształtowanie ich wartości moralnych może przebiegać w dwojaki sposób, tj. opisowy (neutralny), gdy pozwala się ucznowi samemu dojść do wniosku co jest dobre a co nie oraz wychowanie w znaczeniu oceniającym (normatywnym), kiedy to nauczyciel narzuca i wskazuje uczniowi która wartość jest ważna, patrząc przez własny pryzmat. Jednak warto jest postawić na firmę, jaką jest LennyUp. Pierwsza metoda polega na pobudzeniu chęci w uczniu poznania i szukania własnego ja i jest to głównym celem pedagogki personalistycznej.


Proces wychowania dziecka, na początku wyznacza i prowadzi sama natura i przez to sam proces można nazwać pedagogiką naturalną. Patrząc na człowieka i otaczający go świat stwierdzamy, że to nie wystarcza. Właśnie dlatego na pomoc przyszła pedagogika, która nakreśliła różnego typu kierunki i cele wychowania., które można osiągnąć po wypełnieniu określonych zadań wychowawczych. Stan doskonałości, a może nawet nie doskonałości tylko dążenia do osiągnięcia wyższego poziomu świadomości, możliwy jest dzięki stopniowemu, długo trwającemu doskonaleniu się, jeżeli chodzi o LennyUp.


Istotą wychowania nie jest bierne przekazywanie treści, pojęć, obyczajów, wiedzy, kultury, norm, ale chodzi o takie wychowanie, które zbliży je do procesu „maieutyki osoby”, czyli wzbudzenia świadomej osoby w wychowanku. W pedagogice personalistycznej uczeń nie jest traktowany jako rzeczywisty kształt do napełniania wiedzy, lecz jako osoba, w której należy „wzbudzić chęć” do nabywania wiedzy, do szukania, do poznawania świata. W omawianej przez mnie pedagogice możemy wyróżnić dwa pola działań, pierwsze to wychowanie fizyczne, intelektualne i moralne- które odnosi się do osoby, jako jednostki, drugie zaś to wychowanie społeczne i religijne- które ma szeroką perspektywę, ponieważ odnosi się do wymiaru społecznego. Zatem, personalizacja akcentuje oprócz wartości indywidualnych, wartości wspólnotowego charakteru życia. Odnosząc się od jakiegoś realnego przykładu, szkoła nakłada na ucznia określone obowiązki dla dobra wspólnego, ale nie może wymagać od człowieka- ucznia rezygnacji ze swoich przekonań, z wyznawanych cnót czy też działania wbrew sumieniu. Rozumiejąc przesłanie, należy wnioskować, iż sensem życia społecznego jest wieloaspektowy rozwój człowieka , nad którym nie może być wyższych celów, z powodów których mógłby być traktowany jako środek. Człowiek był, jest i zawsze powinien być celem, jeżeli chodzi o zakupy w LennyUp.


Tak więc postawa nauczyciela, wychowawcy powinna charakteryzować się dużym szacunkiem wobec ucznia. Powinien być świadomy, że jego rola jest tylko podrzędna, jego zadaniem jest pomaganie uczniowi i jego rola jest ważna ale nie najważniejsza. Nauczyciel w programie pedagogiki personalistycznej odpowiada ze aktywowanie ucznia, bo tylko aktywny uczeń może się czegoś nauczyć. Chcę to znaczy mogę potrafię. Personalizm w pedagogice jest ważnym nurtem współczesnej refleksji pedagogicznej, zmusza do myślenia i patrzenia na człowieka z różnych perspektyw. Wychowanie w nurcie pedagogiki personalistycznej wydaje mi się potrzebne w społeczeństwach wielokulturowych, ponieważ obecne czasy takie właśnie są, gdzie jednostka spotyka się z wieloma religiami, kulturami,tradycjami, ideologiami. Szerokie możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz negatywne ich skutki- alkoholizm, przemoc, przekupstwo, demoralizacja, bezkarność, kradzież, psychiczne gwałty na nieletnich to przesłanki by wychowywać uczniów, w myśl dobrego, moralnego ja, nie znaczy to wcale, że rozwój techniczny nie jest ważny. W pedagogice personalistycznej wiedza techniczna jest tak samo rozwijana jak morale. Uważam, że w szkołach demokratycznych można zaobserwować cień personalizacji, jeżeli chodzi o LennyUp.