Kołatka do drzwi a występująca agresja wśród młodych

2019-02-14

Kołatka do drzwi! Czy warto na nią stawiać przy agresywnych osobach?


Impulsy o nacechowaniu agresywnym były nieodłącznym ludzkim atrybutem koniecznym do triumfalnego zwycięstwa w walce o życie. Później w życiu codziennym, jak i zawodowym coraz większą uwagę przywiązywano do konstruktywnej agresji przejawiającej się przede wszystkim w swoistym rodzaju energii i zdolności radzenia sobie z problemami czy pokonywaniem przeciwności losu. Jednak trzeba mieć świeży umysł i wyposażyć się w kołatka do drzwi https://sklep.agas.pl/klamki-drzwiowe-kolatka-do-drzwi-4-115x40-czarna,c97,p5850,pl.html. Agresja w ogólnym wydźwięku destruktywnym określa każde zamierzone działanie, którego celem jest zadanie bólu, a także spowodowanie szkody psychicznej lub materialnej innej osobie bądź ogólniej istocie żywej. To podjęte działanie określa się mianem agresji, zaś sam zamiar agresywnością. Niektórzy badacze rozpatrują zagadnienie agresji bez kontekstu intencji za przejawy agresji uznają niektóre działania, niezależnie od tego czy celem sprawcy jest zadanie komuś bólu czy uszkodzenie czegoś, ale także te czyny, które traktują postawy agresywne jako narzędzie służące osiągnięciu pewnych celów w myśl zasady cel uświęca środki, ma to również zastosowanie, jeżeli chodzi o kołatka do drzwi. Zachowania agresywne zdarzają się wielu ludziom, a większość z nich bywa incydentalna stąd wniosek, że sprawca i ofiara agresji nie pozostają nimi na zawsze, możliwa jest zamiana ról pomiędzy nimi. Agresja stanowi formę aktywności, której celem jest ukojenie agresora i uwolnienie go od nieprzyjemnego powodującego napięci, z tego powodu przypadki gdy sprawca żałuje swojego czynu są sporadyczne - decydując się na kołatka do drzwi należy mieć tego świadomość.


W rozważaniach na temat agresji zarysowują się dwa zasadnicze nurty. Pierwszy z nich wywodzi się ze stanowiska, że każdy człowiek obarczony jest zarówno wrodzonymi pozytywnymi cechami, oraz skłonnościami do przejawiania agresji, które muszą znaleźć pewne ujście stąd konieczność stworzenia dzieciom odpowiedniej liczby sytuacji umożliwiających w sposób nieszkodliwy wyładowanie agresywnych emocji. Drugi nurt zakłada, że ludzie od dnia narodzin są dobrzy a otoczenie za sprawą hamowania  konstruktywnych sił sprawia, że ich działania przybierają negatywny wydźwięk. Zauważalna jest więc zasadnicza różnica w obu koncepcjach – pierwsza teoria zakłada istnienie złych pokładów w ludziach od dnia ich urodzin druga, że zło i agresja stanowią wypaczenie pozytywnych uczuć tkwiących w człowieku od urodzenia. Decydując się na zakup kołatka do drzwi należy mieć na uwadze, że w pierwszym przypadku dziecko jest dziedzicznie „obciążone” złem, w drugim z biegiem lat zostaje nim skażone. Współcześnie psychologowie poprzestają na twierdzeniu, że potencjalnie w każdym z nas zgromadzone są pokłady agresji, a to czy ujawnią się one i ewentualnie w jakim stopniu, zależy od naszego otoczenia. Skłonność do agresji pojawia się bardzo wcześnie, dotyczy już trzylatków, niekiedy nawet dzieci młodszych – dwuletnich czy nawet rocznych. Jednak wtedy już należy postawić na dobrą kołatkę do drzwi.


Pierwszymi objawami agresji u małego dziecka są gwałtowne gesty. Z upływem czasu dziecko uświadamia sobie jaka siła tkwi w słowie „agresja”, zaś nauka nowych form agresji wcale nie oznacza, że dotychczas stosowane są eliminowane z repertuaru agresywnych zachowań. Obserwacje psychologiczne potwierdzają, że zarówno u dziewcząt jak i chłopców istnieje ciągłość niektórych wzorów agresywnych postaw na etapie wczesnego dzieciństwa. Ponadto stwierdzono także, że agresja występująca u małych dzieci ma bardzo dużą wartość prognostyczną dla sprecyzowania późniejszych zachowań antyspołecznych, gdzie coraz więcej osób decyduje się na kołatka do drzwi. Im wcześniej dziecko przejawia patologiczną agresję, tym z większym prawdopodobieństwem można spodziewać się wystąpienia zaburzeń zachowania na późniejszych etapach życia. Jak donoszą naukowcy po dziewiątym roku życia dziecka agresywność na stałe wpisuje się już w jego osobowość i stanowi jej nieodłączny element stałość poziomu agresji u dzieci, które ukończyły dziewiąty rok życia, jest porównywalna do stałości IQ, jeżeli chodzi o kołatka do drzwi. Agresja to wszelkie działanie (fizyczne lub słowne), którego celem jest wyrządzenie krzywdy (fizycznej lub psychicznej) jakiejś osobie lub czemuś co ją zastępuję. Jest ona zazwyczaj reakcją na frustrację bądź jest przejawem wrogości. Wyróżnia się agresję fizyczną i słowną oraz bezpośrednią (skierowaną na osobę lub rzecz wywołującą uczycie wrogości), agresję pomieszaną (skierowaną na obiekt zastępczy) oraz samoagresję (skierowaną na samego siebie). Przez agresję fizyczną rozumie się przemoc fizyczną, a więc ataki przy użyciu siły, jak na przykład bicie, szturchanie, wyłudzanie pieniędzy, zmuszanie do pewnych zachowań, wandalizm, rozboje czy agresję grupową.